Prva stran
Statut Društva DAM Natisni E-pošta
Vpisal: HisTer   
18. 05. 2005

Na osnovi Zakona o društvih /ZDru/ (Uradni list RS, št. 60-2789/1995 z dne 20.10.1995, RS
49-2163/1998, RS 89-4265/1999, RS, št. 61- 2567/2006,) so dne 15.04.2004 ustanovitelji na ustanovnem občnem zboru sprejeli in 03.11.2004 na izrednem občnem zboru potrdili dopolnjen sklep o ustanovitvi Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami 24.03.2007 so na rednem in 17.7.2013 na izrednem občnem zboru potrdili dopolnjen statut Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami.

 STATUT
Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov Republike Slovenije (RS), v katerem se združujejo osebe z depresijo in anksioznimi motnjami ter njihovi družinski člani in druge zainteresirane osebe zaradi skupnih interesov, opredeljenih v statutu in v skladu z Zakonom o društvih. Društvo si bo prizadevalo pridobiti status društva v javnem interesu in status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.

2. člen

Ime društva se glasi Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami (v nadaljnjem besedilu: Društvo), kratica pa je DAM. Je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju RS. Sedež društva je v Ljubljani, Topniška ulica 43. Številka transakcijskega računa, odprtega pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Enota Vič, je 02018-0255064178

3. člen

Društvo ima svoj pečat okrogle oblike premera 30mm x 30mm. Ob robu pečata je izpisano besedilo Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, na sredini pa kratica Društva DAM.

4. člen

Člani Društva ali Društvo se lahko vključujejo v ustrezna domača in mednarodna društva.

5. člen

Društvo lahko zastopa in predstavlja predsednik Društva oz. njegovi pooblaščenci: namestnik predsednika, tajnik in blagajnik. Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik Društva oz. njegovi pooblaščenci, ki dajejo informacije v zvezi z delom Društva. Javnost dela se zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Društva,
 • preko spletne strani in glasila,
 • preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da na svoje sestanke vabi predstavnike zainteresiranih ustanov ter predstavnike medijev.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Namen Društva je povezovanje oseb z anksioznimi motnjami (generalizirana anksioznost, panična motnja, socialna fobija, specifične fobije) ali depresijo ter njihovih družin in drugih zainteresiranih oseb, pri čemer si Društvo zastavlja naslednje naloge:

 • utrjevanje medsebojne komunikacije med osebami z anksioznimi motnjami ali depresijo in izmenjava osebnih izkušenj;
 • prizadevanje za odkrivanje in registracijo novih članov;
 • prizadevanje, da bi vse osebe z anksioznimi motnjami ter depresijo prejemale ustrezno terapijo;
 • zavzemanje za učinkovit, sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja in poklicnega usposabljanja in zaposlovanja, ki bo osebam z anksioznimi motnjami ali depresijo omogočal normalno ustvarjalno življenje;
 • izdajanje posebnih informacij in publikacij za svoje člane in drugo zainteresirano javnost, v katerih bodo strokovni
  delavci seznanjali člane in ostale z novostmi pri premagovanju anksioznih težav in depresije;
 • izobraževanje članov z občasnimi predavanji in tečaji
 • zavzemanje za pravilno, strokovno in multidisciplinarno obravnavo oseb z anksioznimi motnjami ali depresijo, zlasti s strani stroke.
 • društvo v skladu z predpisi opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:
  85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
  73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
  82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  58.190 Drugo založništvo;

III. ČLANSTVO

7. člen

Društvo ima redne in častne člane. Redni član lahko postane vsak, ki podpiše pristopno izjavo in ki sprejema Statut Društva in je pripravljen prispevati k uresničevanju ciljev društva. Če se
v društvo včlani mladoletnik, do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta pa do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje. Tujec lahko postane redni član Društva, če ima v državi članici EU prijavljeno stalno ali začasno bivališče ali ima status begunca.
Častni član društva lahko postane član ali nečlan Društva, organizacija, za posebno zaslužno delo v korist Društva ali njegovih članov. Nečlani in organizacije, ki dobijo naziv častnega člana, imajo pravico sodelovanja v organih društva, nimajo pa pravice glasovanja in odločanja. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor Društva na predlog izvršnega odbora Društva.

.

8. člen

Pravice in dolžnosti članov Društva so:

 • da volijo in da so voljeni v organe Društva,
 • da sodelujejo pri vseh oblikah društvene dejavnosti,
 • da s pobudami skrbijo za aktualno vsebino društvenega dela in za učinkovitost njegovih akcij, 
 • da se ravnajo po pravilih in po sklepih organov Društva,
 • da opozarjajo na pomanjkljivosti in napake pri društvenem delu,
 • da varujejo ugled Društva,
 • da redno plačujejo članarino
 • da pomagajo pridobivati sredstva za delovanje društva
 • da varujejo osebne podatke članov Društva

9. člen

Pravice in dolžnosti članov društvenih organov so častne, zato za delo v Društvu ne prejemajo plačila. Za organizacijska, tehniška in poslovna opravila v okviru Društva, ki presegajo določen obseg, lahko člani prejmejo plačilo, ki ga odobri in potrdi Izvršni odbor. Za dela, ki so trajnega značaja in ki po obsegu presegajo neprofesionalni pristop, lahko Društvo s posameznikom sklene pogodbo o začasnem ali trajnem delu.

10. člen

Članstvo v Društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, če član pismeno izjavi, da želi izstopiti iz Društva
 • z izključitvijo, če disciplinska komisija sprejme sklep o izključitvi zaradi hujše kršitve društvenih pravil ali zaradi kršitve ugleda Društva; občan, ki je bil s sklepom Upravnega odbora izključen, ima pravico do pritožbe na Občni zbor. Sklep Občnega zbora je dokončen.

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

11. člen

Organi društva so:

 1. občni zbor,
 2. izvršni odbor,
 3. nadzorni odbor,
 4. disciplinska komisija.


Mandatna doba traja tri leta.

Organi društva so dolžni pri svojem delu za uresničevanje namena in nalog Društva v mejah svoje pristojnosti ravnati po ustavi, zakonu, pravilih Društva in danih pooblastilih.

Vsak član izvoljenega organa je osebno odgovoren za opravljanje svoje funkcije. Lahko je odpoklican ali razrešen pred potekom mandatne dobe, ima pa tudi pravico odstopiti in odstop obrazložiti. O predčasnem odpoklicu ali razrešitvi člana odloča organ, ki je člana izvolil oziroma imenoval, in sicer s sklepom, ki ga sprejmeta dve tretjini vseh članov organa.

Organ, v katerem se med mandatno dobo izprazni mesto člana, lahko sam imenuje novega člana do konca svoje mandatne dobe.

Izvoljeni organi sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.

Na seji vsakega organa se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar.

12. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva. Občni zbor sestavljajo vsi člani Društva, ki so plačali članarino za preteklo koledarsko leto. Višino članarine določi občni zbor.

Občni zbor je redni ali izredni. Predsednik Društva skliče redni občni zbor vsako leto, izredni občni zbor pa tedaj, če to zahteva nadzorni odbor ali tretjina članov Društva. Izredni občni zbor mora sklicati najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je bila zahteva postavljena, sklepa pa lahko samo o zadevi, za katero je bil sklican. Če predsednik ne skliče izrednega občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče vlagatelj zahteve.

Občni zbor je lahko povezan s predavanjem ali drugo obliko društvene dejavnosti.

Občni zbor se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili članom društva, ki morajo biti vročena najmanj mesec dni pred sejo. Vabilu mora biti priložen tudi dnevni red zasedanja.

Občni zbor odpre predsednik Društva in ga vodi, dokler se ne izvoli tričlansko delovno predsedstvo. Poleg tega izvoli občni zbor izmed prisotnih članov društva še verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov društva. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za trideset minut, potem pa zadostuje za veljavno sklepanje vsaj četrtina navzočih članov. Če se odloča o spremembi Statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov društva. Ko se glasuje o razrešnicah organov društva, lahko o tem glasujejo tudi člani organov društva. Volitve so tajne, v kolikor občni zbor na samem zasedanju ne odloči drugače.
Član društva lahko za glasovanje na občnem zboru pisno pooblasti drugege člana društva.

Zapisnik občnega zbora podpišejo predsednik delovnega predsedstva ter zapisnikar in dva overitelja.

13. člen

Pristojnosti občnega zbora so:

 • sprejema statuta Društva, njegove spremembe in dopolnitve,
 • obravnava in sprejema poročila o delu izvršnega odbora, disciplinske komisije in poročilo o finančnem poslovanju Društva,
 • sprejema finančni načrt za celotno mandatno obdobje izvršnega odbora ter obravnava in sprejema poročila o finančnem poslovanju Društva v skladu z računovodskim standardom za društva,
 • določa smernice za nadaljnje delo Društva,
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika, druge člane izvršnega odbora in člane nadzornega odbora ter disciplinsko komisijo,
 • sklepa o prošnjah in pritožbah,
 • sklepa pogodbe in dogovore o sodelovanju z drugimi društvi in zvezami, za katere je v času med dvema občnima zboroma pristojen izvršni odbor
 • odloča o prenehanju Društva.

14. člen

Izvršni odbor je izvršni organ Društva. Sestavlja ga pet članov, med njimi predsednik, tajnik in blagajnik.
Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren občnemu zboru.

15. člen

Izvršni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsednik Društva po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. O seji in njenem dnevnem redu mora predsednik obvestiti člane odbora s pisnimi ali elektronskimi vabili najkasneje sedem dni pred dnevom seje.
Sejo izvršnega odbora mora predsednik sklicati tudi na zahtevo večine članov odbora, in sicer najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ko je bila zahteva postavljena.
V nujnih primerih lahko izvršni odbor na podlagi obrazloženega predloga sprejme sklep po pismeni poti, o čemer pa mora predsednik poročati na naslednji seji odbora.

16. člen

Naloge izvršnega odbora so:

 • uresničevanje sklepov in smernic občnega zbora,
 • upravljanje in poslovanje Društva,
 • priprava predloga delovnega programa in finančnega načrta za celotno mandatno obdobje,
 • sprejem letnega finančnega načrta in zaključnega računa v skladu z veljavnimi pravili računovodskega standarda za društva,
 • priprava predloga pravil Društva, njihovih sprememb ali dopolnitev,
 • priprava občnega zbora Društva,
 • sprejem splošnih aktov Društva, razen tistih, ki jih po teh pravilih sprejema občni zbor,
 • imenovanje članov strokovnega sveta,
 • imenovanje članov disciplinske komisije,
 • ustanavljanje stalnih in občasnih delovnih teles za izvrševanje določenih nalog iz njegove pristojnosti ter imenovanje članov teh teles,
 • odločanje o izdaji društvenih informacij,
 • imenovanje predstavnikov Društva v razne organe,
 • sklepanje pogodb ali dogovorov o sodelovanju z drugimi društvi,
 • opravljanje drugih zadev v skladu s temi pravili.

17. člen

Predsednik Društva, ki je hkrati predsednik izvršnega odbora, je dolžan opravljati naslednje naloge:

 • zastopa Društvo v javnosti in pred ustreznimi organi,
 • pripravlja in vodi seje izvršnega odbora,
 • poroča občnemu zboru o delu Društva, opravljenem v času po zadnji seji odbora,
 • je odgovoren za javnost dela,
 • skrbi za uresničevanje sklepov društvenih organov in za zakonitost poslovanja,
 • predpisuje obvestila in odločbe na podlagi sklepov občnega zbora in izvršnega odbora ter druge društvene akte,
 • opravlja druge zadeve, za katere je pooblaščen po teh pravilih in po sklepih občnega zbora in izvršnega odbora.

18. člen

Tajnik Društva opravlja vse predsedniške naloge, v kolikor je predsednik odsoten ali ga le-ta pooblasti.

19. člen

Tajnik Društva ima naslednje naloge:

 • vodi društveno administracijo,
 • sodeluje s predsednikom Društva pri pripravi gradiva za občni zbor in izvršni odbor ter predsednika po potrebi nadomešča,
 • skrbi za povezavo med društvenimi organi,
 • skrbi za obveščanje javnosti in članov Društva,
 • opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in pooblastili društvenih organov.

20. člen

Blagajnik Društva vodi finančno in materialno poslovanje Društva ter pripravlja občnemu zboru in izvršnemu odboru finančna poročila. Blagajnik Društva opravlja vse predsedniške naloge, v kolikor sta predsednik in tajnik odsotna a oz. ga predsednik pooblasti.

21. člen

Nadzorni odbor pregleduje finančno in materialno poslovanje ter celotno delo Društva. Če nadzorni odbor ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, zahteva, da se odpravijo v določenem roku.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani in če sta za sklep glasovala vsaj dva člana. Odbor se sestaja najmanj enkrat letno. O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru in izvršilnemu odboru, za svoje delo pa je neposredno odgovoren občnemu zboru.
Člane nadzornega odbora se vabijo na seje izvršnega odbora.

22. člen

Disciplinska komisija postopa in odloča o disciplinskih odgovornostih članov Društva zaradi kršitve teh pravil, drugih splošnih aktov, sklepov organov Društva ali kršitev ugleda Društva. V postopku uporablja Zakon o upravnem postopku.

Disciplinski ukrepi so:

 1. opomin,
 2. javni opomin,
 3. izključitev.

Zoper odločbo disciplinske komisije je mogoče vložiti pritožbo v roku petnajstih dni od vročitve odločbe na občni zbor Društva, ki dokončno odloči o zadevi.
Disciplinska komisija šteje dva člana, ki se ju izvoli na občnem zboru za mandatno dobo treh let.

23. člen

Strokovni svet je posvetovalno telo Društva. Sestavljajo ga zdravstveni in strokovni delavci, s področja psihiatrije, psihologije in socialnega dela ter vsi drugi strokovnjaki dobre volje.
Naloga strokovnega sveta je predvsem spremljanje razvoja na tem področju doma in po svetu in sprejemanje enotne, obvezne doktrine za celostno oskrbo oseb z anksioznimi motnjami ali depresijo v RS, poleg tega pa tudi proučevanje zdravstvenih in socialnih vprašanj omenjenih oseb in dajanje mnenj in predlogov za njihovo reševanje.
Strokovni svet imenuje izvršni odbor Društva. Njegovo sejo vodi predsednik strokovnega sveta. Svet se sestaja po potrebi, najmanj enkrat na leto. Sejam praviloma prisostvujeta predsednik izvršnega odbora in tajnik Društva.
Predsednik strokovnega sveta poroča o delu sveta izvršnemu odboru, ki o delu obvešča tudi občni zbor Društva.
Mandat strokovnega sveta traja šest let.

V. FINANCIRANJE

24. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • z dohodki od pridobitnih dejavnosti,
 • z drugimi prostovoljni prispevki, darili in volili,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz javnih sredstev, 
 • iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

25. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki
jih sprejema občni zbor. Na rednem letnem zboru se obravnava zaključni račun (poročilo o
poslovanju), ki ga sprejme in potrdi občni zbor. Poročilo o poslovanju je sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva. Letno poročilo o poslovanju društvo predloži
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu
februarju tekočega leta.

26. člen

Premoženje Društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so kot last vpisani v
inventarno knjigo. S premoženjem Društva upravlja Izvršni odbor. Pri banki oz. njeni poslovni enoti, ki jo izbere Izvršni odbor  društva, odpre Društvo transakcijski račun.

27. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za Društvo ter v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki
jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

28. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik Društva. V posebnih primerih in s pooblastilom predsednika ali tajnika je podpisnik lahko katerikoli član Izvršnega odbora.
Za vodenje in urejanje finančno materialnih zadev je zadolžen blagajnik Društva. Blagajnika izvoli zbor za mandatno dobo treh let. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru in Upravnemu odboru.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

29. člen

Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu
društvu ali po samem zakonu.
Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora, če prenehajo interesi in pogoji, ki so narekovali njegovo ustanovitev ali v primeru, ko se število njegovih članov zmanjša na manj kot 3
 • po samem zakonu

V primeru prenehanja s sklepom občnega zbora ali po odločbi pristojnega organa se premoženje Društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na po dejavnosti sorodno društvo, ustanovljeno na podlagi Zakona o društvih. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Ta statut je sprejel občni zbor dne 17.7.2013 in začne veljati z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je Statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.

Predsednica Društva DAM:        
Alenka Mavec        


Ljubljana, 17. 07. 2013

  
Statut si lahko prenesete na svoj računalnik v PDF različici , ki je primerna za tiskanje 
Prenesi
  
Zadnja sprememba ( 28. 07. 2013 )
 
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami