ANALIZA SLOVENSKIH SPLETNIH FORUMOV Natisni E-pošta
Vpisal: Hister Caprae   
04. 06. 2012

AnalizaPOROČILO
Avtorji: LEA LEBAR, Dr. ANDRAŽ PETROVČIČ, Dr. GREGOR PETRIČ 
Januar 2012

POVZETEK

Poročilo predstavlja rezultate empirične raziskave o slovenskih spletnih forumih, ki je potekala v decembru 2010. Poročilo je pretežno deskriptivna analiza nekaterih fenomenov, ki se nanašajo na ključne družbene vidike spletnih forumov. Podatki so bili zbrani v okviru mednarodne raziskave potencialov interneta za opolnomočenje. V končni vzorec je bilo vključenih 96 forumov in skupno 1522 uporabnikov. V poročilu so zajeta področja komunikacijske kvalitete, namenov rabe spletnih forumov, občutka pripadnosti skupnosti, prepletanja sveta na mreži ter vsakdana, aktivnosti na forumu in opolnomočenja.

V povzetku na kratko predstavljamo rezultate analiz za vsakega od merjenih konceptov posebej, v nadaljevanju pa so koncepti umeščeni v teoretski okvir, predstavljene so tudi podrobnejše analize. Koncept komunikacijske kvalitete smo razdelili na 5 dimenzij: recipročnost, refleksivnost, prevzemanje idealnih vlog, argumentacija in iskrenost. Skupna komunikacijska kvaliteta je sestavljena iz vseh naštetih dimenzij. Povprečna zaznana komunikacijska kvaliteta znaša 2,93 (na lestvici od 1 do 5), zaznava pa je višja med brezposelnimi, zaposlenimi ter prebivalci Ljubljane in Maribora. Najvišjo komunikacijsko kvaliteto med forumi z vsaj 10 enotami analize (seznam takih forumov je dostopen v 4. poglavju) anketiranci zaznavajo na podsvojostreho.net (3,98), elektronik.si (3,75), pomagamo-zivalim.si (3,71) in ars-cosmetica.com (3,70). Teoretične vrednosti vseh spremenljivk so od 1 do 5, kjer številka 1 predstavlja popolno odsotnost obravnavanega pojava, številka 5 pa popolno prisotnost obravnavanega pojava.

diagram
Slika: Spletni forumi glede na deljenje izkustev (aritmetična sredina).

Poglavje namenov rabe spletnih forumov smo razdelili na štiri področja, in sicer iskanje informacij, iskanje socialne opore, primerjave z drugimi ter deljenje izkustev z drugimi. Anketiranci se pri zaznavi kvalitete informacij najbolj strinjajo s trditvami, da so informacije na spletnih forumih razumljive (4,37) in koristne (4,10), višjo kvaliteto na forumu pridobljenih informacij pa zaznavajo brezposelni ter bolj izobraženi anketiranci. O najvišji zaznani kvaliteti informacij poročajo na forumih ars-cosmetica (4,61), pomagamo-zivalim.si (4,57), planet-lepote.com (4,43) in nebojse.si (4,41). Pri zaznavi socialne opore so povprečja nekoliko nižja kot pri zaznavi kvalitete informacij. Ugotavljamo, da se anketirancem najpogosteje zgodi, da jim v spletnem forumu nekdo nudi uporaben nasvet (3,84) ali jih prosi za pomoč ali nasvet (3,32). Pokaže se, da je predvsem spol povezan z zaznavo socialne opore, saj višjo oporo zaznavajo ženske. Najvišjo socialno oporo anketiranci zaznavajo na forumih nebojse.si (4,00), mama.si (3,79) in pomagamo-zivalim.si (3,72). Povprečje primerjave z drugimi je na forumu visoko (3,48). Pri primerjavi z ostalimi imajo višja povprečja anketiranci s stalnimi partnerji, s katerimi ne živijo skupaj, ter manj izobraženi. Anketiranci se z drugimi najbolj primerjajo na forumih pomagamo-zivalim.si (4,64) , ars-cosmetica.com (4,14) in otokzakladov.com (4,13). Aritmetična sredina zaznave deljenja izkustev znaša 3,0. O zaznavi deljenja izkustev pogosteje poročajo ženske ter anketiranci s stalnim partnerjem, s katerim pa ne živijo skupaj. Izkušnje anketiranci najpogosteje delijo na forumih nebojse.si (3,76), DrogArt (3,67), elektronik.si (3,65), otokzakladov.com (3,63) in pomagamo-zivalim.si (3,62).

Pri občutku pripadnosti skupnosti govorimo o posameznikovi izkušnji osebne vključenosti v forum kot skupnost, tako da se počuti kot sestavni del te skupnosti. Zaznavanje pripadnosti skupnosti so anketiranci, za razliko od ostalih konceptov, ocenjevali na lestvici od 0 do 12. Rezultati, merjeni na vseh forumih, kažejo na razmeroma visok občutek pripadnosti skupnosti; aritmetična sredina izračuna znaša 7,8. Višja pripadnost skupnosti je značilna za manjše forume, pripadnost pa pogosteje od ostalih anketirancev zaznavajo brezposelni. Občutek pripadnosti skupnosti je najvišji na spletnih forumih pomagamo-zivalim.si (10,72), elektronik.si (10,33) in aquanubis.com (10,16).

V 9. poglavju smo ugotavljali, koliko se življenje na mreži prepleta z vsakdanjim življenjem ter ali se člani foruma med seboj poznajo in dobivajo tudi izven spleta. Slabih 70% anketirancih poroča, da med člani foruma vsaj eno osebo poznajo tudi osebno. Povprečno število poznanih oseb, ki so jih navajali uporabniki spletnih forumov, je kar 9,99, kar pa je posledica tudi nekaterih izjemno visokih vrednosti. Ugotavljamo, da se 10,3% anketirancev udeležuje »offline« forumskih aktivnosti.

V nadaljevanju smo se osredotočili na aktivnost uporabnikov znotraj forumov. Dve tretjini rednih uporabnikov določenega foruma še nikoli ni podalo pobude glede nadaljnjega razvoja foruma. Pobudo je že podalo 31,2% anketirancev, med njimi 13% enkrat in 18,2% večkrat. Tretjina anketirancev je že sodelovala pri razmisleku o vizijah, ciljih ali vsebini foruma (15,1% enkrat in 18,8% večkrat). Pri načrtovanju prihodnih forumskih aktivnosti je že sodelovalo 20% vprašanih, pri uresničitvi in izvedbi pobud, predlaganih s strani drugih članov foruma, pa 30,2% vprašanih.

Ugotavljamo, da 19,9% anketirancih navaja, da se je na forumu, ki ga obiskujejo, vsaj enkrat že izoblikovala pobuda, ki je bila poslana politiki ali predstavniku državne ali občinske oblasti.

Koncept opolnomočenja se nanaša na zmožnost spleta in spletnih komunikacijskih orodij, da integrirajo deprivilegirane skupine v skupnost ali omrežje, ki jim nato pomaga premagati njihovo deprivilegiranost v družbi. Koncept kolektivnega opolnomočenja smo razdelili na dimenziji medosebnega opolnomočenja in kolektivno akcijo. Povzamemo lahko, da višje kolektivno opolnomočenje zaznavajo anketiranci s specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterijem ali doktoratom ali s srednjo splošno izobrazbo, tisti, ki prihajajo iz krajev z med 2.000 do 10.000 prebivalci in anketiranci s trajnim partnerjem, s katerim pa ne živijo skupaj. Zaznava koncepta je najvišja na forumih pomagamo-zivalim.si (3,83) in nebojse.si (3,77).

Celotno poročilo analize spletnih forumov si preberite v PDF dokumentu PDF

 

 
Naprej >
© 2005 - 2024 Nebojse.SI - e-glasilol Društva DAM
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami